ZOLI VEKONY

Game Rules / JÁTÉKSZABÁLYZAT

***** SONG CONTEST - Total prize of $1000 *****

1. Make a whole new song, from any part of this song: https://youtu.be/OiIElm8pmWE
2. Download song tracks from here: shorturl.at/pDS34
3. Upload your remake to Us in this site

DEADLINE JULY 1

Our Jury will upload the best 10 versions to YouTube, and the viewers will decide who will be the first 3 winners!
MAKE something UNIQUE!

Igor (https://www.softube.com/)
David (https://pako.hu/)
Balázs (https://magneoton.hu/)
Zoli & N.Y.K. (https://zolivekony.com/)


For more info contact: mail@zolivekony.com

Játékszabályzat „Zoli Vekony „Lovesong” DALVERSENY”A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a INFINITE MEDIA Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 52.) (a továbbiakban: „Szervező”)A Játék lebonyolítója a INFINITE MEDIA Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 52.) (a továbbiakban „Lebonyolító”).A nyereményjátékban résztvevő személyek. A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.A nyereményjáték időtartama A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége: 2021.06.01. 17:00 – 2021.07.01. 23:59

A nyereményjáték menete
A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos Zoli Vekony „Lovesong” című dalára készítsen átdolgozást, és töltse fel az oldalaon található upload Song gombbal. Az eredeti dalhoz tartozó sávok a következő link-ről tölthetők le díjmentesen: https://lnk.to/Lovesong_savok. A versenyre július 1-ig lehet nevezni. Ezt követően a 4 tagú zsűri 2021. 07. 10-ig kiválasztja a 10 legeredetibb alkotást.. A 10 db. mű 2021. július 10-én felkerül Zoli Vekony Youtube csatornájára, ahol a legnézettebb 3 videó alkotói nyernek. A nyeremény készpénzre nem váltható. 
Eredményhirdetés: 2021. augusztus 1. 

Zsűri: Igor (https://www.softube.com/)
David (https://pako.hu/)
Balázs (https://magneoton.hu/)
Zoli (https://zolivekony.com/)

A nyertes Játékost a Vékony Zoltán privát üzenet formájában keresi fel és kéri a nevének és postacímének megadására. Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő helyezett lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre.

5. Nyeremények:

1. helyezett:
SOFTUBE Chandler Limited Curve Bender Mastering EQ a Softube felajánlásával
PÁKÓ vásárlási utalvány 50.000.- Ft értékben a Pákó hangszerbolt felajánlásával
MOSOLYKA - Majd helyett Most c. film mozijegy
ZOLI VEKONY - Zenélj a boldog életért c. könyve (hamarosan megjelenik)
Közös munka az eredeti szerzővel

2. helyezett:
SOFTUBE Model 84 Polyphonic Synthesizer a Softube felajánlásával
PÁKÓ vásárlási utalvány 20.000.- Ft értékben a Pákó hangszerbolt felajánlásával
MOSOLYKA - Majd helyett Most c. film mozijegy
ZOLI VEKONY - Zenélj a boldog életért c. könyve (hamarosan megjelenik)
Közös munka az eredeti szerzővel

3. helyezett:
SOFTUBE Model 72 Synthesizer System a Softube felajánlásával
PÁKÓ vásárlási utalvány 10.000.- Ft értékben a Pákó hangszerbolt felajánlásával
MOSOLYKA - Majd helyett Most c. film mozijegy
ZOLI VEKONY - Zenélj a boldog életért c. könyve (hamarosan megjelenik)
Közös munka az eredeti szerzővel

Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

Információ a Játékról
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: 
infó e-mail cím: mail@zolivekony.hu

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a INFINITE MEDIA Kft.
Elérhetősége: mail@zolivekony.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.magneoton.hu weboldalon értesülhetnek.
Budapest, 2021. 05.31.INFINITE MEDIA Kft.
Szervező